Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką” – Dołżyca

Goście korzystający z usług Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką” zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 1. Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Solinką” nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 2. Rezerwacja pobytu jest możliwa po wpłacie zadatku w wysokości od 30 do 50 % ceny pobytu w formie przelewu w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 3. Opłata za pobyt obejmuje cały zarezerwowany okres i nie podlega zwrotowi w razie jego skrócenia z przyczyn od nas niezależnych lub leżących po stronie Gościa, ani w przypadku odwołania rezerwacji.
 4. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Niewymeldowanie się Gościa z pokoju do godziny 10:00 skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości stawki dobowej obowiązującej w danym okresie.
 5. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do wypełnienia karty meldunkowej Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką”.
 6. W dniu przyjazdu, Gość jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej części opłaty w gotówce za cały uprzednio zarezerwowany pobyt (z góry).
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się w domkach stosowania otwartego ognia np. świeczek. Nie zezwala się również na używanie jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz gazową (w szczególności kuchenek elektrycznych i grzejników) nie stanowiących wyposażenia danego domku, z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Solinką” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domkó
 9. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 10. W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych.
 11. Gość podczas dokonywania rezerwacji i zamierzający przybyć do Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką” z psem lub kotem zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uiścić opłatę za swojego pupila w wysokości 10 zł za dzień.
 12. Właściciel, kierownictwo ani obsługa Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką”,nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci oraz osoby nieletnie, przebywające na terenie obiektu. Na całym terenie obiektu (w tym w szczególności na placu zabaw) obowiązuje nakaz dozoru rodzicielskiego. Dzieci i osoby nieletnie, przebywają na terenie obiektu pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych.
 13. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie domku osobom trzecim, nie zameldowanym. Domek jest wynajmowany konkretnym osobom. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu / domku Gościa wyłącznie do godziny 22:00.
 14. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
 15. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu wypoczynku Naszych Gości, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich domkach oraz pomieszczeniach użytku publicznego (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529 z późniejszymi zmianami). Palenie jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Za złamanie zakazu palenia tytoniu Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 1000 zł, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia skutków palenia tytoniu.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką”,wewnątrz i na zewnątrz domku, na terenie całego obiektu lub urządzeń technicznych, powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających. W przypadku zniszczeń sprzętu lub wyposażenia, Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Solinką” obciąży Gościa kwotą zgodną na przedstawionym dokumencie, fakturze zakupu. Szkody powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających rozliczane są na miejscu. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi obiektu.
 17. Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Solinką” zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny;
 18. Parkingi niestrzeżone (wewnętrzny i zewnętrzny) dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką” są udostępnione bezpłatnie. Właściciel terenu ani Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Solinką” nie ponoszą odpowiedzialności za parkujące pojazdy oraz za pozostawione w nich mienie.
 19. Korzystanie z grilla możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym wskazanym przez obsługę Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką”.
 20. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich Naszych Gości osoba, która zakłóca spokój innych Gości, korzysta z urządzeń znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką” niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu, nie respektuje znaków nakazu lub w inny sposób zakłóca porządek publiczny oraz w sposób rażący naruszy zasady powyższego regulaminu zobowiązana będzie do opuszczenia obiektu bez prawa zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 21. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz skutkuje obowiązkiem przestrzegania jego postanowień.
 22. Wszystkie kwestie sporne i reklamacyjne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Solinką”, którego decyzja jest ostateczna. Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Solinką” zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym każdorazowo poinformuje Gości przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.

Adres

Dołżyca 34,
38-607 Cisna
woj. podkarpackie
NIP: 7292735389